23/02/2018

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

Zilan tarzý, teslimiyete ve ihanete gelmeyen, iþbirlikçiliðe meydan okuyan, Kürt kadýnýnýn simgesi haline gelen, Beritan’ýn tarzýný zaferle taçlandýran bir tarzdýr

HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

Þehidi yaþamak, parti ve önderliðini yarattýklarý tüm deðerlerle yaþamak ve savunmaktýr.

HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

Onlar ülke, halk, parti ve baþtanbaþa insanlýðý yaþamanýn ve yaþatmanýn adý olmuþlardýr.

PEKÝ, SÝZÝN ÇÖZÜMÜNÜZ NE?

Kendinize yakýn gördüðünüz müttefik Türkiye’ye karþý ne zamana kadar sesiz kalacaksýnýz?

YENÝ MÜCADELE DÖNEMÝ VE ÖNCÜ KADRONUN ROLÜ

Hakikat algýsýndaki yanlýþlýk ve yanýlgýdan kurtulmak, ne istediðini bilmek ve bunu bir bilinç, bir farkýndalýk yaratarak sürekli oluþ halinde derinleþtirmekle mümkündür.

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA

Bu katliamýn sorumlusu kesinlikle AKP hükümetidir.

35 YILINDA 14 TEMMUZ ÞEHITLERINI ANIYORUZ

14 Temmuz direniþ ruhu dalga dalga Kürdistan´a yayýlmýþ, yenilmez bir direniþe ve teslim alýnmaz bir devrimci iradeye dönüþmüþtü

 
 

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]