23/02/2018

SARAY MI, KIÞLA MI?

Seçimlerde beklediði sonucu alamayan AKP’nin kendi sonucuna ulaþmak için harcamayacaðý hiçbir deðer yoktur.

 

 

 

 

 

Dilzar Dîlok

 

OsmanlĂ˝ zamanĂ˝nda uç beylikleri hep sorun çĂ˝karĂ˝rmýÞ. Âli Osmanî için her istediĂ°inde savaĂžmaz, her istediĂ°inde vergi vermezmiĂž. Ama dýÞarĂ˝dan gelecek saldĂ˝rĂ˝larda ilk temasĂ˝ yaĂžamalarĂ˝ndan dolayĂ˝ bu uç beyliklerine biraz müsamahalĂ˝ yaklaÞýlĂ˝rmýÞ. OsmanlĂ˝ mirasĂ˝nĂ˝ almýÞ bir devlet olarak Türkiye’nin de uçlarda biteviye sorunlar yaĂžadýðý aĂžikâr. Ama bu durum, kendi sĂ˝nĂ˝r uçlarĂ˝ olmasĂ˝ndan ziyade Kürdistan’Ă˝n parçalanmýÞlýðýndan kaynaĂ°Ă˝nĂ˝ almaktadĂ˝r. Ýmparatorluktan ulus devlete dönüĂžen Türkiye’de ise uçlarda müsamahalĂ˝ yaklaÞýmĂ˝n tersine uçlarĂ˝ sürekli dövme, uçlarĂ˝ Ă˝slah etmeye çalýÞma, uçlarĂ˝n iradesini kĂ˝rma esas alĂ˝nĂ˝yor. Çünkü uçlar Türkiye’nin tüm siyasetini üzerine oturttuĂ°u ulus devlet sĂ˝nĂ˝rlarĂ˝dĂ˝r ve buralarda bir ihlal olsa, devletin kimyasĂ˝ bozulur. Çünkü uçlarda Kürtler yaĂžamaktadĂ˝r.

Rojava devrimiyle, Türkiye sĂ˝nĂ˝rlarĂ˝nĂ˝n sĂ˝fĂ˝r kilometresinde oluĂžturulan demokratik özerk sistemler Türkiye’de derin korkular yaratmýÞtĂ˝r. Ulus devlet algĂ˝sĂ˝na yönelik bir devrimci ve demokratik müdahale olan Rojava devrimi Türkiye devletini korkutuyor. Tekçi ulus devlet zihniyeti, çoĂ°ulcu demokratik konfederal sistemi anlayamĂ˝yor, benimseyemiyor.

Bu korkular baĂžta AKP olmak üzere Türkiye’deki iktidar odaklarĂ˝nĂ˝ korkutuyor. Korkunun yaptĂ˝rĂ˝m gücüyle harekete geçen Türkiye devleti saldĂ˝rĂ˝larĂ˝nĂ˝ arttĂ˝rĂ˝yor. Girê Spî’den kaçan DAÝÞ elemanlarĂ˝nĂ˝n Türk askerine sýðýnmasĂ˝, gülerek poz vermeleri üzerine henüz bir açĂ˝klama yapĂ˝lmazken saldĂ˝rĂ˝lar zirveye çĂ˝ktĂ˝ ve Kobani’de katliam yapĂ˝ldĂ˝. Bu katliam Türkiye devletinin Rojava’daki son icraatĂ˝dĂ˝r. Ulus devletin, hiçbir zaman kendi sĂ˝nĂ˝rlarĂ˝ içinde baĂ°Ă˝msĂ˝zlĂ˝k anlamĂ˝na gelmediĂ°inin kanĂ˝tĂ˝ Kobani’ye yapĂ˝lan Türkiye menĂželi saldĂ˝rĂ˝lar ve katliamlardĂ˝r.

Seçimlerde beklediĂ°i sonucu alamayan AKP’nin kendi sonucuna ulaĂžmak için harcamayacaĂ°Ă˝ hiçbir deĂ°er yoktur. Bugün de Türkiye halklarĂ˝nĂ˝n geleceĂ°ini harcama çabasĂ˝ içindedir. Ve Rojava devrimine yapĂ˝lan-yapĂ˝lacak olan her saldĂ˝rĂ˝, Türkiye halklarĂ˝nĂ˝n geleceĂ°ine yapĂ˝lmýÞ bir saldĂ˝rĂ˝dĂ˝r,  karanlĂ˝k Ă˝srarĂ˝dĂ˝r.

Türkiye’de seçimlerden sonra HDP’nin meclise girmesiyle demokratik özgür yaĂžam olasĂ˝lýðýnĂ˝n arttýðýnĂ˝ söyledik, söylendi. Tabi bu durum çözümsüzlük ve savaĂž olasĂ˝lĂ˝klarĂ˝nĂ˝n ortadan kalktýðý anlamĂ˝na gelmiyor. Bugünün saraylĂ˝sĂ˝ olan cumhurbaĂžkanĂ˝, kendi açgözlülüĂ°ünün ve egolarĂ˝nĂ˝n, ülkesine karÞý büyük düĂžmanlĂ˝k duygularĂ˝na dönüĂžtüĂ°ü gerçeĂ°inden habersiz, tüm çözüm olasĂ˝lĂ˝klarĂ˝nĂ˝ ve demokratik yaĂžam seçeneĂ°ini karanlĂ˝klara gömme çabasĂ˝ndadĂ˝r.

DAÝÞ karÞýsĂ˝nda hiçbir tedbirin alĂ˝nmadýðýnĂ˝, sĂ˝nĂ˝rdan çetelerin geçiĂžine göz yumulduĂ°unu söylemek, AKP hükümeti ve cumhurbaĂžkanĂ˝ için artĂ˝k naif bir belirleme hatta övgü olmaktadĂ˝r. Suriye’deki Kürtlerin özerk sistemlerini engellemek için DAÝÞ’in yaptýðý saldĂ˝rĂ˝lar Türkiye’nin de çĂ˝karĂ˝na görülmektedir. Son birkaç gün içinde dünyadaki birçok ülkede katliamlar yapan DAÝÞ ile çĂ˝kar ortaklýðý Türkiye’yi karanlĂ˝klara sürüklemektedir. DAÝÞ’in Kürtleri bitirmesi, Kürdistan özgür yaĂžam iradesini kĂ˝rmasĂ˝ beklenmekte, bunun için gereken her türlü adĂ˝m atĂ˝lmaktadĂ˝r. Türk cumhurbaĂžkanĂ˝nĂ˝n meydanlardan kazanĂ˝mlarĂ˝ engelleyeceklerine dair sözler vermesi bunun kanĂ˝tĂ˝ olmaya yeterdir. Bu sözler malum olanĂ˝n söylenmesinden baĂžka bir Ăžey deĂ°ildir.

Hükümet ve cumhurbaĂžkanĂ˝nĂ˝n Suriye’ye yönelik bir askeri operasyon yapĂ˝lmasĂ˝nĂ˝ ve Cerablus üzerinden Suriye’ye girilmesini istediĂ°i ama askerin çekimser kaldýðý tartýÞmalarĂ˝ da Kobani’de yapĂ˝lan katliamla birlikte gündeme girdi. AKP iktidarĂ˝yla geleneksel Türk askeri yapĂ˝sĂ˝ kĂ˝rĂ˝lmýÞ olmasĂ˝na raĂ°men Türk ordusu savaĂžmayĂ˝ istememiĂž.  Asker, Türkiye’deki siyasal istikrarsĂ˝zlýðýn ve hükümetin kurulamamasĂ˝nĂ˝n, sĂ˝nĂ˝r ötesi bir savaĂž için teminat oluĂžturamayacaĂ°Ă˝ düĂžüncesinde olabilir. Hükümeti olmayan bir devlette sĂ˝nĂ˝r ötesi operasyon adĂ˝yla uluslar arasĂ˝ bir savaÞý baĂžlatmak kolay olmasa gerek. Daha önemlisi baĂžarĂ˝sĂ˝ dünyanĂ˝n gözleri önünde olan YPG-YPJ karÞýsĂ˝nda savaĂžmak kolay olmasa gerek. Türk ordusu kazanacaĂ°Ă˝na inandýðý bir savaĂža çekimser yaklaÞýr mĂ˝ydĂ˝ sorusu sorulabilir.

Afrin ve Kobani kantonlarĂ˝nĂ˝n birleĂžmesini engellemeye, bu yolla Kürdistani kazanĂ˝mlarĂ˝ parçalamaya odaklanmýÞ bir Türk devleti, içine gireceĂ°i savaÞýn tüm sonuçlarĂ˝nĂ˝ hesaplamýÞ olmaktan uzaktĂ˝r.

Türkiye devleti, asker istese de istemese Suriye’ye müdahale ediyor. Kobani’de DAÝÞ kimliĂ°i çatĂ˝sĂ˝ altĂ˝nda yapĂ˝lan ve iki yüzden fazla insanĂ˝mĂ˝zĂ˝n katledildiĂ°i saldĂ˝rĂ˝lar sĂ˝nĂ˝r ötesi savaÞýn Türkiye versiyonudur.

Türkiye’deki koalisyon ve hükümet kurma tartýÞmalarĂ˝nĂ˝n ötesinde, saray ve kýÞla arasĂ˝nda bir iktidar kavgasĂ˝ sürmektedir. Saray, uç beyliklerini tümden kĂ˝rarak sĂ˝nĂ˝rlarĂ˝nĂ˝ geniĂžletmeyi isterken, kýÞla mevcut sĂ˝nĂ˝rlarĂ˝ muhkemleĂžtirmeyi önemli görüyor.

Saray mĂ˝, kýÞla mĂ˝ sorusu, hiç kimseyi birini tercih etmeye zorlayamaz. Türkiye halklarĂ˝nĂ˝n seçimlerde gösterdiĂ°i iradesi, ülkenin siyasetinin gidiĂžatĂ˝nda da göstermesi ve bu saldĂ˝rĂ˝lar ve olasĂ˝ savaĂž hazĂ˝rlĂ˝klarĂ˝ karÞýsĂ˝nda tutum sahibi olmasĂ˝ ĂžarttĂ˝r. Demokrasiyi sadece sandĂ˝kla sĂ˝nĂ˝rlĂ˝ görmek ve kendini yönetmeyi toplum olmanĂ˝n bir ĂžartĂ˝ olarak görmemek, seçimlerdeki kazanĂ˝mlara raĂ°men büyük kaybetmeye götürebilir.

 

PEKÝ, SÝZÝN ÇÖZÜMÜNÜZ NE?

Kendinize yakýn gördüðünüz müttefik Türkiye’ye karþý ne zamana kadar sesiz kalacaksýnýz?

YENÝ MÜCADELE DÖNEMÝ VE ÖNCÜ KADRONUN ROLÜ

Hakikat algýsýndaki yanlýÞlýk ve yanýlgýdan kurtulmak, ne istediðini bilmek ve bunu bir bilinç, bir farkýndalýk yaratarak sßrekli oluÞ halinde derinleÞtirmekle mßmkßndßr.

KÝRLÝ VE KALLEÞÇE SAVAÞ YÜRÜTEN KÝMDÝR?

Bu zihniyet ve siyaset anlayýÞý sadece siyasetçileri deðil, basýný, aydýnlarý ve yazarlarý da bßyßk çoðunlukla kendine benzetmiÞtir.

2018 © Partiya Karkeręn Kurdistan (PKK)
[pkkilet[email protected]]