23/02/2018

UÇURUMUN KENARINDA

Rojava Kürdistan’ýndaki kantonlarýn birleþtirilerek toplumsal yaþam için güvenli bölgeler oluþturulmasýný devlet kurma adýmý olarak algýlamak bir yanýlgýdýr.

 

 

 

 

 

Dilzar Dîlok

 

CumhurbaĂžkanĂ˝ Kuzey Suriye’de Kürt devletine izin vermeyecekmiĂž. Demek ki, Kürtler devlet kurarken Türkiye cumhurbaĂžkanĂ˝na sorup izin alĂ˝yorlarmýÞ. Demek ki, Güney Kürdistan özerk bölgesi oluĂžturulurken sorulmuĂž ve Türkiye izin vermiĂž. Yoksa nasĂ˝l kurulurdu! KomĂžuluk iliĂžkilerinde sĂ˝fĂ˝r sorun da böyle oluĂžuyormuĂž demek ki. CumhurbaĂžkanĂ˝ bu açĂ˝klamayĂ˝ yaparken KDP’ye “size izin verdik ama onlara olmaz” mĂ˝ demek istiyor…

 Esad kardeĂžiyle arayĂ˝ bozalĂ˝ çok olmadĂ˝ cumhurbaĂžkanĂ˝nĂ˝n. Kuzey Suriye denilen bölgedeki Kürtler de yeni uyanmadĂ˝. Önder Abdullah Öcalan’Ă˝n verdiĂ°i emeklerin ve kĂ˝rk yĂ˝llĂ˝k mücadelenin sonuçlarĂ˝ndan biri olarak Rojava’da bir özgürlük mücadelesi verildi. Dört yĂ˝ldĂ˝r devam eden aktif mücadele süreci de, en son demokratik özerk kantonal sistem olarak somutlaĂžtĂ˝. 

Kürtlerin devlet kurup kurmamasĂ˝ bir istem sorunu deĂ°ildir. Önder Abdullah Öcalan’Ă˝n gerçekleĂžtirdiĂ°i paradigma deĂ°iĂžikliĂ°i sonrasĂ˝ Kürtler büyük bir uyanýÞ yaĂžadĂ˝. Paradigmal deĂ°iĂžimi sadece devlet istemekten vazgeçmek olarak algĂ˝lamak zaten yanĂ˝lgĂ˝dĂ˝r. Yeni bir tarih bakýÞ açĂ˝sĂ˝, yeni bir toplum algĂ˝sĂ˝, yeni bir yaĂžam anlayýÞý ortaya çĂ˝ktĂ˝. Bunun sonucu olarak da ulus devlet anlayýÞý yerine demokratik konfederalizm anlayýÞý konuldu. ÖnderliĂ°inin her Ăžeyine katĂ˝lan ve milyonlardan oluĂžan bir toplum, binleri aĂžan Ăžehitler ordusu ve militanlar topluluĂ°u bu konuda büyük bir aydĂ˝nlanma, derin bir bilinçlenme ve örgütsel bir yeniden yapĂ˝lanma yaĂžadĂ˝. PKK 5.kongresiyle baĂžlayan bu süreç yirmi yĂ˝lĂ˝nĂ˝ doldurdu. Bu kadar uzun bir mücadele sürecinin sonucu olarak devlet odaklĂ˝ olmaktan vazgeçildi. Önder Apo, savunmalarĂ˝nda temel özeleĂžtirisini devlet odaklĂ˝ olmaktan kurtulmakla baĂžlattĂ˝. PKK militanlarĂ˝ da ÖnderliĂ°in izinden gitme kararlĂ˝lĂ˝klarĂ˝nĂ˝ özeleĂžtirilerini bu eksenden baĂžlatmakla, pratiklerini bu temelde sorgulamakla sürdürüyorlar.

Rojava Kürdistan’Ă˝ndaki kantonlarĂ˝n birleĂžtirilerek toplumsal yaĂžam için güvenli bölgeler oluĂžturulmasĂ˝nĂ˝ devlet kurma adĂ˝mĂ˝ olarak algĂ˝lamak bir yanĂ˝lgĂ˝dĂ˝r. Kendini devlet dýÞý bir toplumsal örgütlenme olmaya adamýÞ, bu konuda fedai ordusu yaratmýÞ bir hareket ve bu hareketle birlikte örgütlenerek kendini yeniden var etmeye çalýÞan Kürt toplumuna devlet kurma suçlamasĂ˝nĂ˝ yapmak, ancak bir ulus devletçi, tekçi zihniyetin halüsinasyonu olabilir. Ki öyle de oluyor.

IrkçĂ˝, faĂžist, Türkçü ve Sünni Müslümanlýðý bir egemenlik formuyla devletleĂžtirmeye çalýÞanlarĂ˝n Kürt paranoyasĂ˝ bu düzeye geldi. En olaĂ°an Kürt toplumsal inĂža adĂ˝mĂ˝nĂ˝, Kürtlerin toplum olarak var olmaya dair attĂ˝klarĂ˝ her adĂ˝mĂ˝ -sĂ˝nĂ˝r ötesi de olsa- kendi varlĂ˝klarĂ˝na saldĂ˝rĂ˝ olarak gören bu patolojik zihniyet artĂ˝k çürümüĂž ve hatta bunamýÞ bir zihniyettir. Japonya’daki bir Kürt, türkü söyleyip halay çekse vatana ihanet edildiĂ°i hissiyatĂ˝nĂ˝ yaĂžamak patolojik bir durumdur. Türkiye toplumunun bu patolojik zihniyetin ardĂ˝ndan uçuruma gitmeyecek kadar bilinçlendiĂ°i, uyandýðý da bir gerçektir.

FaĂžizm bir hastalĂ˝ktĂ˝r. IrkçĂ˝lĂ˝k bir hastalĂ˝ktĂ˝r. Kendi dinini tüm dinlerin üstünde görmek ve herkese kendi dinini dayatmak, kendinden olmayanĂ˝ yok saymak bir hastalĂ˝ktĂ˝r. Dincilik bir hastalĂ˝ktĂ˝r. Cinsiyetçilik bir hastalĂ˝ktĂ˝r. Ve bugün Türkiye’de baĂžta AKP olmak üzere hâkim kesimler tüm bu hastalýðýn pençesinde bir esareti yaĂžamaktadĂ˝r.

ÝstikrarsĂ˝zlýðý süreklileĂžtirmek ve huzuru istikrarda, AKP’nin tek parti iktidarĂ˝nda aramaya mecbur bir toplum yaratmak, AKP’nin icraat pusulasĂ˝dĂ˝r. SavaĂž tamtamlarĂ˝ çalmak da bununla baĂ°lantĂ˝lĂ˝dĂ˝r. Ve tüm bu adĂ˝mlar tek parti iktidarĂ˝ kuramamanĂ˝n acĂ˝sĂ˝nĂ˝ Türkiye toplumlarĂ˝na fatura etme eksenlidir. Ne yazĂ˝k ki, hiçbir kazanĂ˝m AKP’ye seçimlerde aldýðý yenilginin tadĂ˝nĂ˝ unutturamayacak. CumhurbaĂžkanĂ˝nĂ˝n istikrarsĂ˝zlýðý giderek çözümsüzlük istikrarĂ˝na dönüĂžtürerek ülkeyi yeni bir savaĂž meydanĂ˝na dönüĂžtürmesi de bunu baĂžaramayacak.

Suriye topraklarĂ˝na saldĂ˝rmak, Kürt devleti söylemiyle faĂžizmi hortlatmaya çalýÞmak, tampon bölge oluĂžturma tartýÞmalarĂ˝, Roboski’de karÞýsĂ˝nda donanĂ˝mlĂ˝ ordu güçleri varmýÞ gibi halka saldĂ˝rmak ve gözaltĂ˝ operasyonlarĂ˝, AKP’nin istikrarsĂ˝zlýðý süreklileĂžtirme operasyonlarĂ˝nĂ˝n birer parçalarĂ˝dĂ˝r.  

Roboski köyünde halka saldĂ˝ranlar, Türk silahlĂ˝ kuvvetlerine ait askerler midir yoksa DAÝÞ midir? Tekbir getirip halka saldĂ˝ran askerler hangi cihatçĂ˝ orduya ve hangi Ýslam devletine baĂ°lĂ˝dĂ˝r?

Roman vatandaĂžlarĂ˝n mahallerinde Türkçü faĂžist sloganlar atarak halkĂ˝ tehdit eden polisler, hangi ülkenin güvenlik güçleridir?

ParanoyanĂ˝n ürünü olan icraatlar karÞýsĂ˝nda sorulacak olan sorular çoktur. Türkiye toplumunun sormasĂ˝ gereken sorular ve mutlaka almasĂ˝ gereken cevaplar çoĂ°almaktadĂ˝r. Seçimler bunun öncülüĂ°ünü yapma yükümlülüĂ°ünü HDP’ye vermiĂžtir. Türkiye’yi uçurumun kenarĂ˝ndan kurtaracak olan demokratik siyaseti aktifleĂžtirmek, bu sorularĂ˝ sormak, cevaplarĂ˝ alarak tüm topluma mal etmek ve toplumu her an-her türlü saldĂ˝rĂ˝nĂ˝n odaĂ°Ă˝ olmaktan çĂ˝karmak, bu temelde kendini vereden ve koruyan bir toplumsallĂ˝k yaratmak da bu yükümlülüĂ°ün gereĂ°idir. 

 

PEKÝ, SÝZÝN ÇÖZÜMÜNÜZ NE?

Kendinize yakýn gördüðünüz müttefik Türkiye’ye karþý ne zamana kadar sesiz kalacaksýnýz?

YENÝ MÜCADELE DÖNEMÝ VE ÖNCÜ KADRONUN ROLÜ

Hakikat algýsýndaki yanlýÞlýk ve yanýlgýdan kurtulmak, ne istediðini bilmek ve bunu bir bilinç, bir farkýndalýk yaratarak sßrekli oluÞ halinde derinleÞtirmekle mßmkßndßr.

KÝRLÝ VE KALLEÞÇE SAVAÞ YÜRÜTEN KÝMDÝR?

Bu zihniyet ve siyaset anlayýÞý sadece siyasetçileri deðil, basýný, aydýnlarý ve yazarlarý da bßyßk çoðunlukla kendine benzetmiÞtir.

2018 © Partiya Karkeręn Kurdistan (PKK)
[[email protected]]